Kamers

BAB KHEMIS

vanaf 90 € /nacht

Maximumcapaciteit: 3

BAB AGNAOU

vanaf 85 € /nacht

Maximumcapaciteit: 2

BAB KECHICH

vanaf 70 € /nacht

Maximumcapaciteit: 2

BAB OUADA

vanaf 90 € /nacht

Maximumcapaciteit: 2

BAB YAKCOUT

vanaf 89 € /nacht

Maximumcapaciteit: 3